0

DATABASE İÇİNDEKİ TÜM TABLOLARDA ARADIĞINIZ STRING İFADEYİ BULAN SQL SCRIPT

USE TURKIYE2019

DECLARE @SearchStr nvarchar(100) = 'TOKAT'

DECLARE @Results TABLE (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))

SET NOCOUNT ON

DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)

SET @TableName = ''

SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')

WHILE @TableName IS NOT NULL

BEGIN

SET @ColumnName = ''

SET @TableName =

(

SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))

FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES

WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'

AND QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName

AND OBJECTPROPERTY(

OBJECT_ID(

QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)

), 'IsMSShipped'

) = 0

)

WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)

BEGIN

SET @ColumnName =

(

SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))

FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

WHERE TABLE_SCHEMA = PARSENAME(@TableName, 2)

AND TABLE_NAME = PARSENAME(@TableName, 1)

AND DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar', 'int', 'decimal')

AND QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName

)

IF @ColumnName IS NOT NULL

BEGIN

INSERT INTO @Results

EXEC

(

'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630)

FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +

' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2

)

END

END

END

SELECT ColumnName, ColumnValue FROM @Results

Erkan

Bir cevap yazın